Gazdaságtudományi Intézet

GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.

 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK

Dr. Kovács Mihály Attila főiskolai docens

Dr. Leszkó Róbert János adjunktus

Dr. Molnár István egyetemi docens

Dr. Nyári Csaba főiskolai docens

Dr. Szakács Attila főiskolai tanár

Gödör Zsuzsanna adjunktus

Szabóné Bohus Márta adjunktus

 

VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

tanszékvezető: Dr. Árpási Zoltán egyetemi docens

Dr. Simon Sándor egyetemi docens

Dr. Velkey Gábor Dániel főiskolai docens

Dr. Micheller Magdolna ny. főiskolai tanár

Ferenczné Szarvas Anikó mestertanár

Kölcseyné Balázs Mária tanársegéd

 

IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS

lektorátusvezető: Dr. Máthé Ilona főiskolai docens

Boros Árpád adjunktus

Csefkó Monika nyelvtanár

 

Intézeti titkárság

Az Intézet oktatói által gondozott tantárgyak témái az Európai Uniós ismeretekkel, a gazdaságföldrajzzal, a közgazdaságtannal, a logisztikai ismeretekkel, a regionális gazdaságtannal, a statisztikával, a pénzügyekkel, a számvitellel és a vállalati gazdaságtannal foglalkoznak. A Karon belül az Intézet gondozza a Gazdálkodási és menedzsment és a Pénzügy és számvitel, műszaki menedzser alapszakot, valamint a Pénzügy és számvitel és a Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzést. Az Intézet felel a Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozás- és projektmenedzsment, illetve Regionális gazdálkodás specializációért.

A Kar egyik kiemelt kiemelt kutatási témája „Egy halmozottan hátrányos helyzetű térség (a Dél-Alföld) gazdasága és társadalma”, melyhez az Intézet oktatóinak tudományos kutatási és publikációs tevékenysége, valamint a hallgatók tudományos diákköri kutatómunkája igazodik.

A Kar intézményfejlesztési terve magában foglalja az oktatott gazdaságtudományi területtel összefüggésben egy szaktanácsadási központ létrehozását (vállalkozók, önkormányzatok, intézmények részére) és a klaszterek menedzsmentjét, melyben az Intézet is fontos szerepet kíván betölteni. Az intézményfejlesztési irányvonalak közül a legfontosabbak a piaci kereslethez igazodó képzési kínálat átalakítása, mesterszakok létrehozása Békéscsabán, a tudományos tevékenység és a pályázatokban való aktív részvétel. Az Intézet több, PhD tanulmányokat folytató kollégája Békés megyét, a Dél-Alföldet, illetve a határ mentiséget magában foglaló kutatási témával rendelkezik.

A Régió és Identitás Hallgatói Kutató Műhely szervezetten 2007-től működik. Tevékenységének eddigi eredményeit három, a Békés Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján végzett regionális kutatás, valamint a kari, az országos és a nemzetközi TDK mozgalomban való részvétel jelzi. Az első megyei kutatás 2008-ban zárult, címe: „A differenciált vállalkozásösztönzés megalapozása Békés megyében (A Békés megyei vállalkozók körében végzett interjúk és kérdőíves felmérés alapján”. A második megyei kutatás 2009-ben fejeződött be, a következő záró dokumentummal: „A vállalkozások versenyképességi helyzetének, innovációs és tőkevonzó képességének térségi különbségei Békés megyében”. 2010-ben a három megyei fenntartású középiskola tanulóira, végzett tanulóira és gyakorlati partnereire kiterjedő kérdőíves felmérés készült el. A vizsgálat a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program Innováció, Tudásbázis-fejlesztés, Klaszterek Munkacsoport keretén belül történt, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából. A kutatási jelentés címe: „A Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények között vállalkozásindítási felmérés, elemzés elvégzése”. 2011-ben a Gazdaságtudományi Intézet az Oktatásért Közalapítvány által kiírt NTP-OKA-XXII. „A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása” témában nyertes pályázatot adott be. A pályázati forrás a Régió és Identitás Hallgatói Kutató Műhely tárgyévi működéséhez és a Kari Hallgatói Tehetségnap megszervezéséhez járult hozzá. 2011 őszére „A 21. század tudományos és társadalmi kihívásaira adható, a Békés megyei adottságokra épülő válasz” témakörrel kapcsolatos elemzést magában foglaló kutatási jelentés készült el. Valamennyi kutatási zárójelentést a Kar együttműködő partnere, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács eredményesnek, hasznosnak értékelte. A Kutató Műhely oktatói és hallgatói jelenleg a „Közös EXPO, közös PIAC – Gazdasági és kereskedelemépítés Arad és Békés megyékben” című projekt statisztikai adatgyűjtésének és gazdasági helyzetelemzésének, valamint üzemeltetési és fejlesztési stratégiájának elkészítésére elnyert szakmai ajánlat megvalósításán dolgoznak.